Italy 2003 pt. 4 – San Marino (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: first, second, third, fifth.)

After leaving San Leo, driving through the Apennines…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

… we have reached the Republic of San Marino, whose territory covers 61 km2 (which is eight times less than the area of city of ​​Warsaw). In the Middle Ages there were many such small countries in Europe, but almost all of them were absorbed by the growing nation-states – San Marino is one of the few that remained independent.

Continue reading “Italy 2003 pt. 4 – San Marino (ENG)”

Włochy 2003 cz. 4 – San Marino (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Poprzednie części relacji z Włoch: pierwsza, druga, trzecia, piąta.)

Po opuszczeniu San Leo, jadąc przez Apeniny…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

… dotarliśmy do Republiki San Marino, państwa którego powierzchnia obejmuje 61 km2 (czyli ośmiokrotnie mniej niż powierzchnia Warszawy). W średniowieczu w Europie było mnóstwo takich państewek, jednak prawie wszystkie zostały wchłonięte przez rosnące w siłę państwa narodowe – oprócz San Marino niepodległość zachowały m.in. Monako, Andora czy Liechtenstein.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 4 – San Marino (PL)”

Italy 2003 pt. 3 – San Leo (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: first, second, fourth, fifth.)

After visiting Rimini, the next trip was to the castle in San Leo, on the mountainous border of the Emilia-Romagna and Marche regions.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Italy 2003 pt. 3 – San Leo (ENG)”

Włochy 2003 cz. 3 – San Leo (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Pozostałe części relacji z Włoch: pierwsza, druga, czwarta, piąta.)

Celem kolejnej wycieczki po zwiedzeniu Rimini był zamek w San Leo, na górzystym pograniczu regionów Emilia-Romania i Marche.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 3 – San Leo (PL)”

Italy 2003 pt. 2 – Rimini (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: first, third, fourth, fifth.)

Rimini (formerly called Ariminum) is located just a few kilometers from Bellaria-Igea Marina. Despite the earthquake in 1672 and World War II bombings, many monuments from earlier eras are preserved there.

We started the tour from one of the two main markets of the city, Piazza Tre Martiri (Three Martyrs Square), named after three guerrilla men named Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani and Mario Capelli, hanged by Nazi German occupiers on August 16, 1944. As you will soon see, this square was also a place of other dramatic events.

On the square there is the 16th-century Torre dell’Orologio (clock tower), with the eighteenth-century calendar with the signs of the Zodiac and the phases of the moon. On the lowest level there is a portico which middle, blind arch commemorates the inhabitants of Rimini who died during World War II. I saw similar monuments in various cities of Italy and France, which I think proves false the popular statement that national martyrdom is a unique Polish feature.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Italy 2003 pt. 2 – Rimini (ENG)”

Włochy 2003 cz. 2 – Rimini (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Pozostałe części relacji z Włoch: pierwsza, trzecia, czwarta, piąta.)

Rimini (zwane dawniej Ariminum) jest położone raptem kilkanaście kilometrów od Bellarii-Igei Mariny. Mimo trzęsienia ziemi w 1672 r. i bombardowań z czasów II wojny światowej zachowało się tam wiele zabytków z dawniejszych epok.

Zwiedzanie zaczęliśmy od jednego z dwóch głównych rynków miasta, Piazza Tre Martiri czyli Placu Trzech Męczenników, nazwanego tak na cześć trzech partyzantów o imionach Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani i Mario Capelli, powieszonych przez niemieckich okupantów 16 sierpnia 1944 roku. Jak się wkrótce przekonacie, plac ten był miejscem również innych dramatycznych wydarzeń.

Na placu znajduje się XVI-wieczna Torre dell’Orologio (wieża zegarowa), z XVIII wiecznym kalendarzem z zaznaczonymi znakami Zodiaku i fazami księżyca. Na najniższym poziomie znajduje się portyk, którego środkowy, ślepy łuk upamiętnia mieszkańców Rimini poległych w trakcie II wojny światowej. Podobne monumenty miałem okazję widzieć potem wielokrotnie w różnych miastach Włoch czy Francji, co moim zdaniem zadaje kłam stwierdzeniu, jakoby martyrologia narodowa była szczególną cechą Polaków.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 2 – Rimini (PL)”

Italy 2003 pt. 1 – Arrival (ENG)

(Kliknij, by zobaczyć polską wersję tego tekstu.)

(Other parts of the report from Italy: second, third, fourth, fifth.)

A two-week trip to Bellaria took place in July 2003. It was my second travel abroad and the first visit in Italy and San Marino (in case of San Marino – the only one so far). It was also the second and so far the last long foreign travel without using of air transport, but only by car. During this trip I had the opportunity to pay in euro for the first time – this currency was then in use only for several months. This was also the first trip during which we had a digital camera, and this is why this report appears in the first order (no reference to Star Wars intended!).

The first day of the trip took over a 600-kilometer road to the place of the overnight accommodation – Mikulov in the Czech Republic near the border with Austria (and the European Union, which neither Poland nor the Czech Republic were yet members). The next day we drove through a number of well-known cities, but we did not stop in any of them, which in retrospect I regret – although otherwise we would not be able to travel about 900 km from Mikulov to Bellaria in one day.

We entered Austria early in the morning and traveled through Vienna and then Klagenfurt. Later we saw the picturesque Alps.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Source: own. Photo licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Italy 2003 pt. 1 – Arrival (ENG)”

Włochy 2003 cz. 1 – przyjazd (PL)

(Click here to see English version of this text.)

(Pozostałe części relacji z Włoch: druga, trzecia, czwarta, piąta.)

Dwutygodniowy wyjazd do Bellarii miał miejsce w lipcu 2003 r. Był to mój drugi wyjazd zagraniczny i pierwsza wizyta we Włoszech i w San Marino (w przypadku San Marino – jak dotąd jedyna). Był to również drugi i jak dotąd ostatni dłuższy wyjazd zagraniczny obywający się bez użycia transportu lotniczego, a wyłącznie samochodowego. W czasie tego wyjazdu miałem po raz pierwszy okazję płacić w euro – waluta ta była wówczas w użyciu dopiero od kilku miesięcy. Był to również pierwszy wyjazd, podczas którego dysponowaliśmy cyfrowym aparatem fotograficznym, i to właśnie dlatego ta relacja ukazuje się w pierwszej kolejności.

Pierwszy dzień wyjazdu zajęła ponad 600-kilometrowa droga do miejsca jedynego noclegu po drodze – Mikulova w Czechach przy granicy z Austrią (i Unią Europejską, której ani Polska, ani Czechy nie były jeszcze członkami). Następnego dnia przejechaliśmy przez szereg znanych miast, lecz żadnego z nich nie zwiedzaliśmy, czego z perspektywy czasu żałuję – choć z drugiej strony w przeciwnym razie na pewno nie udałoby się nam w ciągu jednego dnia pokonać około 900 km z Mikulova do Bellarii. Wcześnie rano wjechaliśmy do Austrii i przejechaliśmy przez Wiedeń, a następnie Klagenfurt. Później ujrzeliśmy malownicze Alpy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Źródło: własne. Zdjęcie na licencji CC BY-NC-SA 4.0.

Continue reading “Włochy 2003 cz. 1 – przyjazd (PL)”

Welcome! (ENG)

Welcome to my blog. I am going to write about various topics interesting for me. I hope you will find them interesting too!

I plan to publish texts in two language versions, Polish and English. To avoid any doubts, the title of each text will end with (PL) or (ENG), respectively.

First, I plan to publish a report on my trip to Italy in 2003, so without further introduction, I invite you to read!

Witajcie! (PL)

Witajcie na moim blogu. Mam zamiar pisać na różne ciekawe dla mnie tematy. Mam nadzieję, że Wy też uznacie je za ciekawe!

Planuję zamieszczać teksty w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. By uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, tytuł każdego tekstu będzie kończył się odpowiednio oznaczeniem (PL) albo (ENG).

W pierwszej kolejności planuję opublikować relację z wyjazdu do Włoch w 2003 roku, więc bez dalszych wstępów zapraszam do lektury!